Cel programu ASOS 2014-2020

Cel programu ASOS 2014-2020

Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” polega na udziale i współprowadzeniu przez seniorów – dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym na rzecz umacniania relacji wewnątrzśrodowiskowej i pokoleniowej. Projekt zakłada też udział we wspólnych wyjazdach do muzeów i miejsc pamięci narodowej, oraz  uwiecznienie ich doświadczeń jako świadków i współtwórców najnowszej historii Polski za pomocą nagrania wideo, które posłużyło do stworzenia wirtualnej, filmowej biblioteki najnowszej historii Polski, opowiedzianej oczami jej świadków.  Projekt umożliwia aktywizację tej grupy społecznej przez podjęcie działań o charakterze edukacyjnym, polegającym na podzieleniu się własną wiedzą, i doświadczeniami z pozostałymi u seniorami, a następnie aktywne współuczestniczenie w dyskusji i rozmowie na tematy historyczne.

Ośrodek w Jastrzębiej Górze, w którym realizujemy program, jest umiejscowiony zaledwie 800 metrów od morza, umożliwia bezpłatny pobyt [nocleg i wyżywienie] maksymalnie 8 seniorom jednocześnie. Ideą ośrodka i celem projektu jednocześnie jest, poprzez udostępnienie bazy noclegowej i przestrzeni na integrację, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu seniorów, którzy dawniej aktywnie działali na rzecz demokratyzacji kraju, a dziś są w przeważającej większości samotni, zdani wyłącznie na siebie.

Nasza Fundacja, organizując spotkania i obchody rocznicowe wydarzeń związanych z ruchem niepodległościowym, jak również różnego rodzaju formy wsparcia materialnego i poza materialnego obserwowała rosnące wyobcowanie nie tylko środowiska, ale jego członków. Poza spotkaniami rocznicowymi,  brakuje miejsc, w których osoby te mogłyby się spotkać, pobyć ze sobą, porozmawiać, aktywnie spędzić czas, a dostępne powszechnie formy integracji są w znaczącej mierze nieosiągalne dla tego grona z uwagi na wysokie koszty.Fundacja prowadzi i udostępnia nieodpłatnie dawnym działaczom opozycyjnym z terenu całego kraju, seniorom, specjalnie dedykowany do tego rodzaju spotkań ośrodek nad morzem. Jednorazowo może w nim przebywać do ośmiu seniorów. Jak pokazują nasze doświadczenia, stworzenie ośrodka nie rozwiązuje jednak problemu wyobcowania, samotności. Potrzebne są różnego rodzaju działania aktywizacyjne, które ułatwiają interakcję pomiędzy seniorami przebywającymi w ośrodków . Działania, które na powrót przywrócą im poczucie tego, że są potrzebni, poczucia wspólnoty. W tym celu niezbędne jest organizowanie wspólnych wyjazdów m.in. do muzeów czy miejsc pamięci narodowej, aby  przywrócić poczucie więzi wewnątrzpokoleniowej.

Poprzez wideo relacje historyczne realizowane przez koordynatora, przywracamy nie tylko poczucie znaczenia roli jaką odegrali w demokratyzacji kraju, ale też uświadomiamy istotę ich roli społecznej w upowszechnianiu wiedzy historycznej i dalszej  współodpowiedzialności za tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.