Statut fundacji

STATUT „Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna” Postanowienia ogólne 
1.Fundacja pod nazwą ” Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna” zwana dalej fundacją ustanowiona została przez Fundatora aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza E. Jeziorską w kancelarii Notarialnej E. Jeziorska, J. Solecka Notariusze s.c. w Gdyni i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991roku Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu. 

2.Fundacja posiada osobowość prawną. 

3.Fundacja działa na obszarze państwa polskiego. 

4.Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia. 

5.Fundacja została powołana na czas nieokreślony. 

6.Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

§ 2

Przedmiot i formy działania FundacjiCelem Fundacji są działania zmierzające do:- Poprawa stanu świadomości historycznej społeczeństwa- Propagowanie i rozwijanie idei wolnego i solidarnego społeczeństwa.- Wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu; pielęgnowanie i przekazywanie młodemu pokoleniu historii opozycji demokratycznej i niepodległościowej- Wspieranie i pomoc dawnym doświadczonym przez los członkom i współpracownikom opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej, które obecnie znalazły się w trudnych warunkach materialnych; reprezentowanie ich interesów wobec instytucji państwowych i społecznych;- Gromadzenie i ochrona historycznych zasobów archiwalnych, prowadzenie badań naukowych, opracowywanie i publikowanie dokumentów, wspomnień i świadectw oraz popularyzowanie wiedzy historycznej, w tym zwłaszcza dotyczącej działalności organizacji i ruchów opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej z lat 1944–1990;- Współpraca z ruchami demokratycznymi w innych krajach; wspieranie takich ruchów w krajach niedemokratycznych.

§ 3

Fundacja realizuje swoje cele przez:
• Organizowanie wystaw, prelekcji, wykładów oraz spotkań z „żywymi” świadkami historii.• Organizacja rekonstrukcji oraz inscenizacji historycznych
• Organizowanie oraz finansowanie szkoleń dla nauczycieli• Organizowanie oraz udzielanie pomocy przy organizowaniu i finansowaniu badań naukowych 
• Popularyzacja wiedzy o historii, zwłaszcza działań organizacji demokratycznych i ruchów niepodległościowych w latach 1944-1991 
• Tworzenie programów wychowawczych, oświatowych.• Organizowanie szkoleń, kursów i sympozjów naukowych.• Tworzenie pracowni internetowych• Doradztwo i konsultacje.
• Prowadzenie muzeów.• Wydawanie publikacji i periodyków o tematyce historycznej
• Udzielanie pomocy finansowej dawnym doświadczonym przez los członkom i współpracownikom opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej, które obecnie znalazły się w trudnych warunkach materialnych zwłaszcza gdy wymagają specjalistycznych badań, leczenia czy pomocy w zakupie leków .• Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi krajowymi i międzynarodowymi w zakresie objętymi celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.• Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:- Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku PKD 18.13.Z- Wydawanie książek PKD 58.11.Z- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.20.Z- Pozostałe drukowanie PKD 18.12.Z- Pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z- Działalność obiektów kulturalnych PKD 90.04.Z- Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.61.Z- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z- Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD 59.11.Z- Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi PKD 59.12.Z- Działalność związana z projekcją filmów PKD 59.14.Z- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B- Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych PKD 88.10.Z- Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 88.99.Z- Działalność bibliotek PKD 91.01.A- Działalność archiwów PKD 91.01.B- Działalność muzeów PKD 91.02.Z- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 94.09.Z
Realizację założonego celu Fundacja może osiągnąć w wyniku współorganizowania przedsięwzięć stanowiących jej zadania z innymi organizacjami o zbliżonych celach statutowych. 

Majątek Fundacji
1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2500 zł. Przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz niżej wymienione składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.Z kapitału majątkowego Fundacji na cele działalności gospodarczej przeznacza siękwotę 1.000,00 zł /jeden tysiąc złotych/.

• dotacje, darowizny, spadki i zapisy, odsetki bankowe 
• dochody z nieruchomości, majątku ruchomego i innych praw majątkowych Fundacji
• dochód z zbiórek i imprez publicznych• subwencji osób prawnych,• subwencji udzielanych ze środków publicznych i organizacji międzynarodowych
• dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację w zakresie:, – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku PKD 18.13.Z- Wydawanie książek PKD 58.11.Z- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.20.Z- Pozostałe drukowanie PKD 18.12.Z- Pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z- Działalność obiektów kulturalnych PKD 90.04.Z- Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.61.Z- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z- Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD 59.11.Z- Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi PKD 59.12.Z- Działalność związana z projekcją filmów PKD 59.14.Z- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B- Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych PKD 88.10.Z- Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 88.99.Z- Działalność bibliotek PKD 91.01.A- Działalność archiwów PKD 91.01.B- Działalność muzeów PKD 91.02.Z- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 94.09.Z • całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową. 
2.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość wg zasad obowiązujących osoby prawne. 

§ 3a

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą  członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.                                                                        

§ 5 

Organy Fundacji 
1.Organami Fundacji są : 
• Rada Fundacji 
• Zarząd 

2.Organem nadzorczym Fundacji jest Rada Fundacji. W skład Rady Fundacji wchodzi Fundator Założyciel oraz Fundatorzy Wspomagający. Jako Fundatorzy Wspomagający do Rady mogą być zaproszone osoby które swoim autorytetem oraz wkładem finansowym lub rzeczowym przyczynić się mogą do rozwoju Fundacji. Rada Fundacji docelowo składać się może z nie więcej niż 7 osób. 

2a.Do zadań Rady należy: 
• powoływanie i odwołanie Zarządu Fundacji w tym prezesa 
• ustalenie ilości członków Zarządu i kadencji Zarządu 
• uchwalanie planów działania Fundacji 
• zatwierdzanie bilansu i rachunku wyników za kolejne lata działalności Fundacji 
• dokonywanie zmian w statucie Fundacji 
• wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości oraz wierzytelności
• podjecie decyzji o likwidacji Fundacji
  2b.Rada Fundacji w celu zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników odbywa posiedzenie raz w roku w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd, podanym do wiadomości Rady na 7 dni przed datą posiedzenia. W innych sprawach Rada Fundacji odbywa się w każdym czasie, na pisemny wniosek jednego z jej członków z zachowaniem 7 dniowego terminu powiadomienia. Miejsce i termin posiedzenia Rady ustala Zarząd, powiadamiając członków na 7 dni przed datą posiedzenia. 

2c.Fundatorzy działają osobiście lub przez pełnomocników ustalonych na piśmie. 

2d.Rada fundacji wyraża swoją wolę w formie uchwał podejmowanych większością głosów 2e. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3.Zarząd Fundacji jest jej organem wykonawczym, powołanym przez Radę Fundacji na czas nieokreślony i składa się z 2 osób.

3a.W skład Zarządu Fundacji wchodzi prezes, i wiceprezes. 

3b.Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do jego podstawowych zadań należy: 
• Realizowanie programów działania Fundacji zgodnych z celami Fundacji
• Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji 
• Zatrudnianie pracowników Fundacji 
• Prowadzenie rachunkowości Fundacji 

3c.Zarząd podejmuje uchwały większością głosów. 

3d.Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji konieczne jest działanie jednego członka Zarządu.

§ 6 

Likwidacja Fundacji 
1.Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów, w drodze jednomyślnej uchwały wyznaczając jednocześnie likwidatora Fundacji. 
2.Srodki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą decyzją Rady Fundatorów na rzecz organizacji lub instytucji prowadzących działalność których cele statutowe są zgodne z celami likwidowanej Fundacji.