Czym jest kapitał żelazny?

Czym jest kapitał żelazny?

To środki finansowe, zgromadzone przez organizację pozwalające jej na „życie z odsetek”. Zgromadzony kapitał powinien zostać zainwestowany z jak największym zyskiem przy jak najmniejszym ryzyku jego utraty. Kapitał może być inwestowany m.in. w lokaty  długoterminowe, obligacje, bony skarbowe, akcje, złoto oraz papiery wartościowe.

Kapitału żelaznego nie można przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania organizacji. Z kolei odsetki z kapitału mogą zostać przeznaczone wyłącznie na działalność statutową, np. fundacji, w naszym przypadku np. na organizację wydarzeń historycznych, poprawę świadomości historycznej społeczeństwa, wychowanie nowego pokolenia w duchu patriotyzmu, publikowanie wspomnień i wspieranie działaczy antykomunistycznych.

Ogólnie ujmując, odsetki można wykorzystać na inwestycję i rozwój fundacji.

Dlaczego warto założyć kapitał żelazny?

Stanowi on stabilne i trwałe źródło finansowania działań podejmowanych przez organizację. Zasadą generalną jest nienaruszalność kapitału żelaznego oraz jego stałe pomnażanie. Stworzenie kapitału żelaznego najczęściej jest wprowadzany jako kolejny, znaczący etap rozwoju organizacji.

Istnieje kilka głównych celów tworzenia kapitału żelaznego:

  • zapobieganie utracie płynności finansowej,
  • utrzymanie niezależności finansowej,
  • rozwój prowadzonych programów i tworzenie nowych,
  • zastąpienie malejącego źródła dochodów.

Oparcie działalności w całości lub części na kapitale żelaznym umożliwia uniezależnienie od innych, zewnętrznych źródeł finansowania (dotacje, subwencje), pozwala na prowadzenie zaplanowanej polityki finansowej organizacji, a także daje poczucie stabilności zarówno pracownikom organizacji i beneficjentom.